Odpowiedzialność cywilna pośrednika nieruchomości

Wraz ze wzrostem zainteresowania nieruchomościami rośnie popularność biur pośrednictwa, które pomagają sprzedać, kupić lub wynająć mieszkanie. Zakres obowiązków pośrednika określa umowa, jaką zawiera on z klientem i jest uzależniona od jego potrzeb. Może więc dotyczyć równocześnie i najmu, i zakupu mieszkania lub sprzedaży jego części. Strony mogą dowolnie kształtować to porozumienie, a jego kształt reguluje Kodeks cywilny. Jedyne ograniczenie stanowi zakres obowiązków pośrednika. Musi on dotyczyć obrotu nieruchomościami. W związku z tym podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Odpowiedzialność cywilna w obrocie nieruchomościami

Pośrednik nieruchomości podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody, które wyrządził w związku ze swoją pracą. Podobne ubezpieczenie jest wymagane, gdy tego rodzaju specjalista ma pod sobą innych pośredników lub zleca konkretne obowiązki zawodowe osobom trzecim. Warto podkreślić, że dokument potwierdzający ubezpieczenie należy dołączyć do każdej umowy zawartej z klientem, istnieje obowiązek poinformowania go o wszelkich zmianach w polisie, jeśli zostaną one dokonane. Ubezpieczenie ma znaczenie, gdy pośrednik naruszy warunki umowy i przez to powstanie szkoda na rzecz klienta. W tym przypadku to specjalista ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą i polisa może być dla niego sporym wsparciem.

Powstanie szkody nakłada na pośrednika odpowiedzialność kontraktową. Co to oznacza? Reżim odpowiedzialności kontraktowej jest związany z błędnym lub nienależytym wykonaniem czynności zawodowych. Jeśli zostały one zawarte w umowie, a pośrednik przez swoje błędy spowodował szkodę, ma obowiązek zapłacić odszkodowanie. Może być ono oczywiście wypłacone z jego polisy OC. Aby dobrze zrozumieć te zasady, warto uściślić, co oznacza nienależyte wykonanie czynności zawodowych. Najczęściej jest to działanie sprzeczne z zapisami umowy, a jego skutkiem bezpośrednim jest szkoda po stronie klienta. Ponieważ zapisy umowy reguluje kodeks, złamanie go również wiąże się z odpowiedzialnością kontraktową. Konkretny przykład tego typu działania to opieszałość agenta w wykonywaniu swoich obowiązków, co może wiązać się ze stratą majątkową dla drugiej strony.

Odpowiedzialność cywilna obejmuje też nienależyte wywiązanie się z umowy pośrednictwa. Oznacza to nie wypełnienie któregoś z obowiązków zawartych w umowie, a tym samym naruszenie zapisów kodeksu cywilnego. W grę wchodzą tu wszelkie nieetyczne praktyki, takie jak sztuczne windowanie ceny czy ukrywanie przed kupującym wad lokalu, którym jest zainteresowany kupiec lub najemca. Częstym powodem szkody jest też wprowadzenie w błąd w kwestii ceny lokalu. Te wszystkie przesłanki mogą być powodem straty majątkowej, którą ponosi klient. Jednak nie zawsze mogą być one objęte ochroną ubezpieczeniową. Sporne sprawy rozstrzyga likwidator, który w razie wątpliwości może odmówić wypłaty odszkodowania.

Napisz komentarz

TOP