Umowa INTERBUS

Umowę INTERBUS dot. międzynarodowego okazjonalnego przewozu pasażerów autokarami i autobusami podpisano 11 grudnia 2000 roku w Brukseli. Zaczęła ona obowiązywać w Polsce od kwietnia 2003 roku.Celem tej umowy jest:

  • ujednolicenie procedur, formularzy i międzynarodowych przepisów transportowych państw należących do Unii Europejskiej wymaganych przy realizacji przewozów pasażerskich,
  • dostosowanie do standardów unijnych przewozów pasażerskich,
  • zapewnienie odpowiednich warunków socjalnych kierowcom, którzy wykonują takiego rodzaju przewozy,
  • zapewnienie wysokiego stopnia harmonizacji warunków technicznych pojazdów wykorzystywanych do przewozów pasażerskich,
  • liberalizacja określonych rodzajów międzynarodowych okazjonalnych przewozów osób.

Umowa ta pozwala polskim przewoźnikom na wykonywanie bez zagranicznych zezwoleń zarobkowych i międzynarodowych przewozów okazjonalnych w szerszym niż do tej pory zakresie. Nakłada ona na przewoźnika wdrożenia dyrektyw dotyczących m.in.:

  • montowania urządzeń rejestrujących i ograniczających prędkość pojazdów,
  • dostępu do zawodu przewoźnika,
  • dopuszczalnych parametrów określających maksymalne naciski osi pojazdów, wymiary i masy,
  • badań technicznych pojazdów.

Dzięki umowie INTERBUS autobusy wyjeżdżające z jednego państwa, które uczestniczą w operacjach transportowych, zwalnia się z nakładanych podatków od pojazdów, opłat z tytułu poruszania się bądź też posiadania pojazdów oraz innych specjalnych opłat w drugim państwie. Autobusy czy autokary nie sąjednak zwolnione z podatków VAT od usług transportowych, od paliw silnikowych, a także od opłat drogowych oraz opłat za użytkowanie infrastruktury.

Kierowca zobowiązany jest do posiadania przy sobie kopii licencji, wypisu z niej dotyczącego autobusu oraz prawidłowo wypełnionego oryginału formularza jazdy od przedsiębiorcy(określonego w umowie INTERBUS).

Załącznik techniczny tej Umowy wymusza eksploatację taboru o wysokich parametrach, które to są w obowiązku spełnić wszyscy przewoźnicy z państw UE.

Należy pamiętać, iż umowa INTERBUS nie dotyczy przewozów okazjonalnych na potrzeby własne.

Napisz komentarz

TOP